Прием

Условия за прием

Необходими документи за прием са:

Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”, с успех не по-нисък от “добър”.

Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

– автобиография
– интервю


След като кандидатът заяви желанието си за участие в програмата, чрез изпращане на автобиография, служител на ВУЗФ ще се свърже с него за да се насрочи дата и час за събеседване.
На база представените документи и проведеното интервю, се взима решение за допускането на всеки кандидат до програмата.