II Семестър

Начало » II Семестър

Задължителни дисциплини

Компютърни архитектури

motherboard-885177_1920

Целта на дисциплината е да бъде представена съвкупността от всички хардуерни стандарти и решения, намерили приложение в модерните компютърни системи. Като краен резултат се цели курсистите да могат да направят диагностика на състоянието на компютърна система, както и да могат да ползуват правилно софтуер (ютилити) за диагностика, инсталация, преконфигурация на апаратура и драйвери в ОС. Обучаемите ще придобият умението да подменят платка/устройство или да съединят/разкачат перифериен интерфейс, като при това те да спазват техниките на безопасност и правилата за гарантиране на правилно и безаварийно функциониране на компютърната система.
Друга крайна цел е студентите да добият минимума от знания, с които да могат да се ориентират правилно в избора на покупка за оборудване, т.е. да могат да направят правилния баланс между цена/качество/скорост/сигурност/безаварийност за дадена компютърна конфигурация.

Бизнес етикет и комуникации

Познанията по бизнес етикет са ключови за успех в днешния свят. Затова дисциплината „Бизнес етикет“ се съсредоточава върху основни етикетни и протоколни правила за държание и представяне в различни ежедневни и делови ситуации, представяйки анализ, практически съвети и упражнения.Дисциплината разглежда общия комуникационен модел като основа на бизнес комуникациите, разглежда теми свързани с невербалната комуникация, умения и техники за по-добра комуникация, формален и неформален етикет и завършва с лекция и упражнения по презентационни умения.
Комуникационен модел
Репрезентативни системи
Невербална комуникация
Територия
Разчитане на езика на тялото
Умения и техники за по-добра комуникация
Бизнес етикет
Формален и неформален етикет
Презентационни умения

бизнес етикет и комуникации

Бизнес моделиране

business-163501_1280

Дисциплината БИЗНЕС МОДЕЛИРАНЕ ще представи и предаде на студентите задълбочено разбиране за това как организациите веднъж изработили своите корпоративни и бизнес стратегии, ги прилагат на практика под формата на Бизнес Модел. За да се очертае ясно мястото и структурата на един Бизнес Модел, в началото на курса се прави кратка ретроспекция на етапите на изработване на стратегия, но най-вече на съвременните теоретични тенденции в стратегическото управление като Теория за поведенческото решение, Стратегическия конфликт и Перспективата на динамичните умения. Разглеждат се съставните елементи на Бизнес модела, представени от водещи научни автори и международни консултантски компании. Представя се и разликата между Бизнес модела и Оперативния (фирмен) модел – приложен елемент на Оперативния мениджмънт. За тази цел, се разглеждат и основните понятия, цели и теоретични направления в Оперативни мениджмънт.
В тази дисциплина студентите ще получат задълбочено разбиране за практическото приложение на Бизнес модела, неговите съставни части и въпросите, на които трябва да бъде отговорено преди неговото разработване.

Критична инфраструктура и система за контрол на киберсигурността

Практическите методи за осигуряване на киберсигурността на голямо предприятие е в основата на тази учебна дисциплина, тоест тя се явява естествено продължение на курс „Кибер Сигурност“. Учебния материал обхваща методите за финна настройки, рутинна поддръжка и анализ на състоянието на киберзащитата на цялостния ИТ конгломерат на голяма фирма – обхващайки сървърни операционни системи, мрежово оборудване, архивиращи подсистеми, сървъри за бази данни и т.н. Целта е обучаемите да получат набор от знания, необходим за да направят правилен избор и съгласуване на хардуерни и софтуерни платформи, реализиращи избрана стратегия за киберзащита на голяма фирма или организация.
Допълнителна цел на такъв курс е студентите да придобият необходимите знания за избор и ползуване на специализирания софтуер за проверка на качеството на защитната стратегия по киберсигурност.

cyber-security-2296269

Избираеми дисциплини

Управление на проекти

checklist-2077023_1920