I Семестър

Начало » I Семестър

Задължителни дисциплини

Операционни системи

network-2402637_1280

Предизвикателството пред съвременните професионалисти е използуването на операционни системи, които са минимални и оптимални за даден вид дейност – работно офис място, работна станция, сървърна платформа, архивираща система, мрежов принт-сървър и т.н. В процеса на обучението се прави сравнение между различните технологии – WindowsServer/LinuxServer/LinuxDesktop, за инсталиране, настройка, поддръжка, диагностика, дневници и отчети. Обучаемите ще придобият уменията да извършват рутинните дейности, свързани с операционната система и методиките за осигуряване на информационна сигурност и безаварийност на съответните ОС.
Друга полза от такъв курс е че студентите придобиват набора от знания, необходим за да могат да ползуват операционни системи различни от потребителския (DeskTop) Windows 10, а също и как да направят избор на най-подходящата ОС за конкретен набор от дейности.

Поведенчески финанси

Поведенческата икономика е наука, която работи конструктивно със стандартния икономически модел с цел да получи по-добро разбиране за икономическото поведение. Целта определено не е да се критикува стандартния икономически модел, нито да се акцентира върху негативите, а да се разберат по-добре причините за различното поведение на хората и да се предложат начини за тяхното подобряване. Така поведенческата икономика революционализира икономиката и начините, по които разбираме икономическото поведение.

Настоящият курс по Поведенчески финанси има за цел да запознае студентите икономисти, както и по-широк кръг от читатели, с основните понятия, модели и подходи, които формират тази нова и модерна наука. Той си поставя задачата да предложи такъв обем от знания, който е необходим за повишаване на тяхната икономическа култура и усъвършенстване на критичното и аналитично мислене.

поведенчески финанси

Киберсигурност

киберсигурност

Целта на курса е студентите да могат да направят критичен анализ на дадена ИТ инфраструктура, със цел откриване на слаби места, позволяващи злоумишлен достъп до тази структура. Обучението включва обзор на кибер-сигурностните проблеми в комплекса от хардуер, мрежова архитектура, операционни системи, приложен софтуер, бази данни, потребителски акаунти (профили, роли), методи за криптиране, верифициране на потребители, архивиране. Разглеждат се методите и инструментите за автоматизиран анализ на киберсигурността, стратегиите за осигуряване на безаварийност, стабилност и сигурност на ИТ комплексите.
Допълнителна цел на такова обучение е, студентът да може да проектира и избере един набор от минимални изисквания по отношение на киберсигурността на малка информационна система, и да провери на практика, че реализираната кибер-защита отговаря на предписаните по проект изисквания.

Киберпсихология

Престъпността в сферата на компютърните технологии взима все по-високи темпове на разпространение и развитие. В един съвременен свят технологацията, а с това и навлизането на иновативни модели и компютаризацията са от основно значение за развитието на обществото.
Честото изменение на традиционната престъпност в онлайн пространството прави проблема за компютърните престъпление и тяхното разпространение и разрастване все по-актуален, а оттам следва и необходимостта от неговото разглеждане.
Създаването на един обобщен профил на киберпрестъпниците- против личността и против собствеността чрез наблягане на психологическият аспект е основен акцент на дисциплината. Подробният анализ на различните характеристики на лицата извършващи престъпните деания, би помогнал за превантивната мярка срещу тях.

киберпсихология

Избираеми дисциплини

Осигуряване на качество на софтуера

осигуряване на качеството на софтуера

Целта на този курс е да запознае обучаемите с основните принципи и етапи на процеса на създаване на софтуер – започвайки от проектна част, минавайки през избора на архитектура за системата, избора на стратегии за проверка за грешки в кода; Какви са възможните критерии за „зрялост“ на кода (т.е. кога може да се премине от „алфа“ към „бета“ или към „гама“ версии на готовата система). Разглеждат се и практически методики за разписване на процедури и софтуер за анализ на качеството (QA) и извършване на самата процедура по автоматизирано тестване на софтуерната система.
Като допълнителна полза студентите получават множество практически правила (конвенции), необходими за да могат да изпълнят процедурите по мениджмънт на един проект, неговото документиране и придвижване по етапи.

Стратегически мениджмънт

стратегически мениджмънт (2)